هوشمند سازی فضاهای درمانی 

از آنجا که یکی از مهم ترین خواسته های انسان، تأمین نیازهای ایمنی و آسایش وی در محیط زندگی است؛ لذا امروزه ایجاد محیطی با حداکثر قابلیت های آسایشی و ایمنی طراحی ساختمان ها به شمار می آید. این  در خصوص معلولین، سالمندان، و بیماران نیازمند مراقبت های پزشکی و طراحی فضاهای درمانی اهمیت خاصی می یابد.

سیستم مدیریت هوشمند که طی سالیان اخیر نمود چشمگیری در عرصه طراحی ساختمان های درمانی داشته است، راهکارهای ایمنی و رفاهی ویژه ای را در قالبی یکپارچه ارائه می نماید.

به طورکلی یک ساختمان هوشمند را بصورت زیر می توان تعریف کرد:

ساختمان هوشمند ساختمانی است که از تعامل زیر سیستم های مختلف کنترلی برخوردار استو می تواند محیطی سالم همراه با امنیت و آرامش را برای کاربران فراهم آورد.

سیستم های مختلف که در یک بیمارستان هوشمند HDL  در نظر گرفته می شوند موارد زیر را شامل می گردند:

1-سیستم مدیریت انرژی 

2- سیستم امنیتی و ایمنی 

3- سیستم مدیریت نیاز بیماران 

4- سیستم های هوشمند سازی فضاهای اداری، عمومی و محوطه 

5- مدیریت یکپارچه ساختمان

6- سیستم مدیریت تأسیسات مرکزی

7- سیستم مانیتورینگ گازهای طبی 

8- سیستم کنترل تردد فضاهای ویژه همچون SR, CCU, ICU, NICU و ...

9- سیستم مدیریت خودروها در پارکینگ ها 

10- سیستم های ویدئو کنفرانس و Telemedicine

سیستم های کنترل هوشمند می توانند براحتی با نیاز های مختلف فضایی منطبق گردند، که از آن جمله می توان به نیاز های یک فضای درمانی یا بیمارستانی اشاره نمود. سیستم های فوق مدرن، دوربین های مداربسته و کامپیوتر های کنترلی میتوانند برای آگاهی از وضعیت سالمندان و بیماران و مراقبتهای پزشکی استفاده کنند. مانیتورینگ اتاق عمل و ویدئو کنفرانسها نیز از سایر خدمات اینگونه سیستم ها می باشند. 

بدین ترتیب تکنولوژی اخیر اتوماسیون قادر به انجام مراحل کار درمانی و مراقبتی بوده و تا آینده ای نه چندان دور می تواند بار سنگین وظایف پزشکی و پرستاری را کاهش دهد.