در فایل زیر پیشنهادات هوشمند سازی و نحوه ی صرفه جویی داده شده به ساختمان وزارت امور خارجه می باشد .

سر فصل اطلاعات موجود در فایل :

1- مقدمه

2-تجهیزاتی که از طریق سامانه مدیریت انرژی  قابل کنترل هستند

3- اجزای سامانه مدیریت انرژی ساختمان

4-لزوم استفاده از سامانه مدیریت ساختمان

5-اهداف اصلی سامانه مدیریت انرژی ساختمان

6-معرفی سامانه کنترل و مدیریت ساختمان

7- ویژگی سامانه هوشمند

8-انواع سولوشن ها و تجهیزات موجود در سامانه کنترل و مدیریت ساختمان

9-عوامل سودآوری طرح

10- بررسی نقاط قوت و ضعف طرح هوشمند سازی ساختمان

11- بازارهای هدف بالقوه و بالفعل

12-تکاليف قانوني در بحث صرفه جويي در مصرف انرژي

13- معرفی شرکت پایش انرژی نیکان مهر

14- طرح پايلوت هوشمند سازي

15- نمایندگان سراسر ایران

16- تقدیر نامه ها

17- گواهینامه ها

 

دانلود --->  نحوه ی صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان