گاراژ هوشمند

زمانی که شما از سر کار خسته به خانه باز می گردید می توانید بدون استفاده از ریموت کنترل و یا استفاده از کلید ، درب پارکینگ

را به صورت کاملا خودکار باز کرده و روشنایی گاراژ را به صورت خودکار روشن کنید .این فرایند توسط تگ های RF-ID  انجام

میشود که مستقیما با شبکه ی هوشمند ساختمان شما لینک می شود